The Nozaki Group members

Professor

Associate Professor

Assistant Professors

Project Assistant Professor

Postdoctoral Fellow

Secretary

Ritsuko Inoue

Ritsuko Inoue


Researcher

Falk Saidel

Falk Seidel

3rd year doctoral course student

Shunpei Akita

Shumpei Akita

1st year doctoral course students

Shinya Hayashi

Shinya Hayashi

          
Takuya Higashi

Takuya Higashi

Maximilian Halbauer

Maximilian Halbauer

          

2nd year master course students

Masamichi Kishino

Masamichi Kishino

Soichiro Kohara

Soichiro Kohara

Yuta Takemasa

Yuta Takemasa

Rio Tsukimura

Rio Tsukimura

Nozomi Terada

Nozomi Terada

Masanori Hirao

Masanori Hirao

Yuko Hirooka

Yuko Hirooka

Koichiro Masada

Koichiro Masada

Yuan Kang

Yuan Kang

1st year master course students

Takafumi Ishii

Takafumi Ishii

Tasuku Ito

Tasuku Ito

Yuki Shibutani

Yuki Shibutani

4th year bachelor students

Kento Oshida

Kento Oshida

Sho Saito

Kakeru Saito

Kazuki Tsuge

Kazuki Tsuge

Ryo Mandai

Ryo Mandai

Go Yonezaki

Go Yonezaki

3rd year bachelor student

Masaki Hara

Masaki Hara

Visiting student

Yajun Zhao

Yajun Zhao