The Nozaki Group members

Professor

Associate Professor

Assistant Professors

Project Assistant Professor

Secretary

Ritsuko Inoue
Ritsuko Inoue

3rd year doctoral course students

Falk Saidel

Falk
Seidel

Jung Jin

Jung
Jin

Toshiki Murayama

Toshiki
Murayama

2nd year doctoral course student

Shunpei Akita

Shunpei
Akita

2nd year master course students

Hiroki Asaba

Hiroki
Asaba

Izumi Tomizawa

Izumi
Tomizawa

Takuya Higashi

Takuya
Higashi

Yuko Hirooka

Yuko
Hirooka

1st year master course students

Zhang Yanzhi

Zhang Yanzhi (張 延直)

Masamichi Kishino

Masamichi
Kishino

Yuta Takemasa

Yuta
Takemasa

Rio Tsukimura

Rio
Tsukimura

Nozomi Terada

Nozomi
Terada

Masanori Hirao

Masanori
Hirao

Koichiro Masada

Koichiro
Masada

Soichiro Kohara

Soichiro
Kohara

Visiting student

Maximilian Halbauer

Maximilian Halbauer

Undergraduate students

Takafumi Ishii

Takafumi Ishii

Tasuku Ito

Tasuku Ito

Natsuki Kanemura

Natsuki Kanemura

Yuki Shibutani

Yuki Shibutani

Yoko Naganawa

Yoko Naganawa

Toru Morikane

Toru Morikane