Alumni

Research Fellow

 • Koichi Toida (2022.3)
 • 
 • Wen-Jing Lin (2020.8)

Doctor

 • Elisa Gallego-Hiroyasu (2023.3)
 • 
 • Zhiwei Fan (2019.3)
 • 
 • Yuki Murai (2017.3)
 • 
 • Kenichi Yuasa (2016.3)
 • Master

  • Luhe Li(2021.8)
  • 
  • Shogo Katsui (2021.3)
  • 
  • Taishi Hosaka (2021.3)
  • 
  • Kuri Takahashi (2020.8)
  • 
  • Riko Iitzuka (2020.3)
  • 
  •  
  • Keishi Nomura (2020.3)
  •   
  • 
  • Hiroshi Yoshimatsu (2019.3)
  • 
  • Shogo Ito (2019.3)
  • 
  • Marino Kimura (2018.3)
  • 
  • Shuhei Shima (2018.3)
  • 
  • Miku Okajima (2017.3)
  • 
  • Ryosuke Tanaka (2017.3)
  • 
  • Yuki Hashimoto (2016.3)

  Bachelor

  • Ken Okumura (2023.3)
  •    
  • Yasuko Takayama (2023.3)
  •    
  • Daiki Sekizawa (2020.3)
  •    
  • Hitomi Kawahara (2020.3)
  •    
  • Hsu Hui-yu (2017.7)
  •    
  • Satoshi Osato (2016.3)
  • Katsuki Ohto (2014.3)

  Visiting Students

    
  • Moeka Kamiya (2018.7)
  •